Polska – Podstawowe dane

Polska – Podstawowe dane

 

Ludność w tys. czerwiec 2019 r.   38 386

Urodzenia żywe na 1000 ludności czerwiec 2019 r.   8,9

Przyrost naturalny na 1000 ludności czerwiec 2019 r.   -0,8

Współczynnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym) w 2018 r.    65

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w tys. listopad 2019 r.  6394,8

Stopa bezrobocia rejestrowanego w % listopad 2019 r.   5,1

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw brutto w zł listopad 2019 r.    5229,44

Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w zł lipiec 2019 r.  2330,26

Kwota bazowa w zł 2018 r.  4003,88

Dochody budżetu państwa w mln zł styczeń-czerwiec 2019 r.   192177,1

Wydatki budżetu państwa w mln zł styczeń-czerwiec 2019 r.   197217,6

Wynik (saldo) budżetu państwa w mln zł styczeń-czerwiec 2019 r.  -5040,4

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych listopad 2019 r.  100,1

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej październik 2019 r.  100,3

Mieszkania oddane do użytkowania styczeń-październik 2019 r.  164 632

Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej listopad 2019 r. 100,2

PKB per capita w zł 2018 r. 55 051

Cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w zł III kwartał 2019 r.  4 376

Powierzchnia obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona w % powierzchni kraju 2017 r.  32,5

Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności ogółem w dam3 2018 r. 9 434 564,1

Całkowita emisja dwutlenku węgla w tys. Ton 2016 r. 321 182

https://stat.gov.pl/podstawowe-dane/

 

التعليقات مغلقة.

آخر الأخبار