Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach arabskich

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach arabskich

Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry

Obecne międzynarodowe środowisko biznesowe charakteryzuje się silną konkurencją o kapitał zagraniczny między różnymi krajami. W wyniku ważnej roli bezpośrednich inwestycji zagranicznych w zapewnieniu niezbędnych środków finansowych na ustanowienie projektów inwestycyjnych i transferu technologii oraz przyczynienie się do stworzenia większej liczby miejsc pracy oraz do wzmocnienia zasad produkcji i wywozu oraz do poprawy umiejętności i ekspertyzy administracyjne i osiągnięcia przewagi konkurencyjnej gospodarki narodowej oraz podniesienia poziomu dochodów i życia.

W tym kontekście kraje szybko stworzyły atrakcyjne środowisko inwestycyjne, a konkurencja między krajami zintensyfikowała się w celu przyciągnięcia zagranicznych inwestycji poprzez usunięcie przeszkód i przeszkód, które utrudniają im drogę, oraz zapewnienie im zachęt, korzyści i gwarancji, które ułatwią im wejście na rynek lokalny. Rynek. Dla zagranicznych inwestorów.

Pojęcie i definicja bezpośrednich inwestycji zagranicznych: [1]

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (B I Z) definiuje się, jako inwestycję międzynarodową, która odzwierciedla nabycie przez jednostkę będącą rezydentem spółki, instytucji lub banku w gospodarce o stałym udziale w instytucji będącej rezydentem innej gospodarki. Jednostka “inwestor bezpośredni” i instytucja określana, jako “instytucja bezpośredniego inwestowania”. Odsetki stałe obejmują długoterminowy związek między inwestorem bezpośrednim a przedsiębiorstwem, a inwestor ma znaczący wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem. Z wyjątkiem tych, które doprowadziły do ​​ustanowienia relacji między inwestorem a instytucją, ale także wszystkich późniejszych transakcji między nimi oraz wszystkich transakcji między instytucjami z nimi powiązanymi, niezależnie od tego, czy są to wkłady, czy nie. Ta definicja jest zgodna z definicją Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) oraz koncepcji OECD. [2]

Podręcznik statystyki bilansu płatniczego i statystyków lokalnych to 10% zatwierdzonych, jako międzynarodowy standard dla rozróżnienia między inwestycjami bezpośrednimi a innymi rodzajami przepływów kapitału, w celu ułatwienia międzynarodowych porównań statystyk dotyczących zagranicznych inwestycji bezpośrednich publikowanych przez kraje na całym świecie.

Formy bezpośrednich inwestycji zagranicznych B I Z:

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przybierają różne formy: [3]

 1. Projekty wspólnego inwestowania (wspólne inwestycje): Projekty te są wspólne dla inwestora zagranicznego i inwestora lokalnego, a ich stawki są zróżnicowane, ustalane zgodnie z porozumieniem partnerów i zgodnie z przepisami dotyczącymi własności cudzoziemców. [4]
 2. Projekty w całości będące własnością firm zagranicznych w gospodarce kraju przyjmującego: Ta forma inwestycji pozwala na pełną kontrolę elementu zagranicznego przy podejmowaniu decyzji, dlatego wiele krajów tego nie lubi, obawiając się, że doprowadzi to do uzależnienia i ekonomicznej dominacji inwestor.
 3. Wielonarodowe firmy: firmy, które mają wiele projektów w różnych krajach świata, gdzie firmy te charakteryzują się ogromem swoich działań i działalności, “Można powiedzieć, że bezpośrednie inwestycje zagraniczne i międzynarodowe firmy są nierozłączne, ekonomiści używane do łączenia ich w tandemie. [5]

Zjawisko bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez wielonarodowe firmy lub tak zwane transnarodowe korporacje jest jednym z najważniejszych zjawisk w międzynarodowych stosunkach gospodarczych w ciągu ostatnich trzech lub czterech dziesięcioleci. [6]

Zagraniczne instytucje bezpośredniego inwestowania:

Instytucja inwestycji bezpośredniej jest zdefiniowana, jako spółka akcyjna lub przedsiębiorstwo nieskładkowe, w którym inwestor bezpośredni mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w innej gospodarce jest właścicielem 10% lub więcej akcji zwykłych lub głosu (w przypadku spółki wnoszącej wkład) lub jej odpowiednika (w przypadku przedsiębiorstwa nieskładkowego). Instytucje bezpośredniego inwestowania obejmują trzy rodzaje: [7]

 1. Instytucje afiliowane lub stowarzyszone, w których inwestor niebędący rezydentem posiada więcej niż 50% akcji zwykłych lub praw głosu i zastrzega sobie prawo do utworzenia lub zmiany zarządu Direct Investment Corporation.
 2. Jednostki stowarzyszone, w których inwestor niebędący rezydentem posiada 10% – 50% akcji zwykłych lub moc praw głosu w instytucji bezpośredniego inwestowania.
 3. Oddziały, które w całości nie są własnością lub są spółkami osobowymi, bezpośrednio lub pośrednio z osobami trzecimi niebędącymi rezydentami. Oddziały mają jedną z następujących form:
 • Stały oddział lub przedstawicielstwo zagranicznego inwestora.
 • Spółka niebędąca udziałowcem, posiadana wspólnie przez wielu inwestorów zagranicznych.
 • Grunty, budynki, lokale mieszkalne lub nieruchome urządzenia bezpośrednio będące własnością inwestora zagranicznego.
 • Sprzęt ruchomy działający w gospodarce innej niż gospodarka państwowa ustanawia zagranicznego inwestora na okres, co najmniej jednego roku (taki jak sprzęt do eksploracji statków, samolotów i ropy naftowej i gazu ziemnego).

Bezpośredni inwestor zagraniczny:

Inwestorem bezpośrednim może być osoba fizyczna, instytucja prywatna lub publiczna, osoba nieuczestnicząca w postępowaniu lub grupa osób lub instytucji działających, jako jednostka, rządy lub agencje rządowe, przedsiębiorstwo zajmujące się zarządzaniem funduszami spadkowymi lub inne organizacje, które są częścią własność instytucji bezpośredniego inwestowania W kraju innym niż państwo zamieszkania inwestora bezpośredniego.

Kapitał bezpośrednich inwestycji zagranicznych:

Elementy transakcji z udziałem kapitału bezpośredniego są podzielone zgodnie z kierunkiem przepływu kapitału (inwestycje bezpośrednie za granicą od inwestora będącego rezydentem w gospodarce przygotowanego na wyciągu oraz inwestycje bezpośrednie w gospodarce przygotowane na oświadczenie inwestora zamieszkałego za granicą). Głównymi elementami przepływów inwestycji bezpośrednich są:

 • Kapitał akcyjny, który obejmuje udziały kapitałowe w oddziałach, wszystkie udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych oraz inne wkłady kapitałowe.
 • Reinwestowane zyski, w tym udział inwestora bezpośredniego (poprzez bezpośredni udział w strukturze własności) w przychodach nierozdzielonych przez spółki zależne i stowarzyszone, jako dywidendy oraz ich udział w przychodach oddziałów, które nie zostały do ​​niego przeniesione. Te reinwestowane zwroty są traktowane tak, jakby były nowymi przepływami.
 • Pożyczki na cele wewnętrzne. Pozycja ta obejmuje pożyczki lub pożyczki funduszy, w tym dłużne papiery wartościowe i kredyt dostawcy, między bezpośrednim inwestorem z jednej strony, jednostkami stowarzyszonymi i powiązanymi oraz oddziałami z drugiej strony. Pożyczki udzielane przez bezpośrednich inwestorów instytucjom bezpośredniego inwestowania i odwrotnie są klasyfikowane w tej podpozycji.

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarki krajów-gospodarzy: [8]

Nadal trwa debata wśród ekonomistów na temat znaczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce kraju przyjmującego. Zespół ds. Rekrutacji kapitału zagranicznego wspiera potrzebę, aby państwa i inna grupa ostrzegały przed zachęcaniem do tego. Uważa to za rodzaj nowego kolonializmu, nadwyżki ekonomicznej krajów rozwijających się. Możemy zidentyfikować najważniejsze potencjalne oddziaływania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce kraju goszczącego na potencjalne pozytywne skutki bezpośrednich inwestycji zagranicznych i możliwe negatywne skutki bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Możliwe pozytywne skutki BIZ: [9]

  Nie jest mądrze odrzucać bezpośrednie inwestycje zagraniczne i przedstawiać je, jako wszechobecne zło, które zagraża ekonomicznej niezależności krajów islamskich. Inwestycje te mają potencjalne zalety, jeśli są lepiej ukierunkowane i monitorowane.

 1. Wpływy z B I Z nie stanowią obciążenia dla gospodarki gospodarza, takich jak płatności w porównaniu z pożyczkami zewnętrznymi, a zatem są realną alternatywą dla pożyczek zagranicznych.
 2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przyczyniają się do wypełnienia czterech głównych luk w gospodarce państwa przyjmującego: [10]
 3. Krajowej luki oszczędnościowej niezbędnej do sfinansowania ambitnych programów inwestycyjnych;
 4. Luka walutowa potrzebna do importu maszyn, sprzętu i wiedzy technicznej potrzebnej do procesu rozwoju.
 5. Luka technologiczna w celu zaspokojenia potrzeb krajów rozwijających się w zakresie maszyn, wyposażenia, wiedzy specjalistycznej, wiedzy technicznej, organizacyjnej i marketingowej.
 6. Różnica między dochodami publicznymi a wydatkami publicznymi, w przypadku, gdy inwestycje zagraniczne przynoszą nowe dochody dla kraju przyjmującego, w postaci podatków celnych i podatku dochodowego, które zwiększają ich potencjał wydatków, a tym samym zmniejszają lukę dochodów.[11]

3 – Inwestycje zagraniczne przyczyniają się do optymalnego wykorzystania zasobów państwa przyjmującego.

4 – Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przyczyniają się do poprawy bilansu płatniczego poprzez dostarczanie krajowi przyjmującemu kapitał i technologię, które są niezbędne dla rozwoju gospodarczego w krajach rozwijających się.

5 – Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przyczyniają się do stworzenia szeregu oszczędności zewnętrznych i szeregu korzyści społecznych dla gospodarki kraju przyjmującego. (Zwiększyć kapitał społeczny, zmniejszyć lokalne koszty produkcji, wyprodukować część lokalnych potrzeb produkcyjnych, otworzyć nowe rynki na eksport krajów przyjmujących, cieszyć się korzyściami skali, zwiększać wartość dodaną, podnosić standardy operacyjne i wydajność w gospodarce kraju przyjmującego). Nowe możliwości zatrudnienia, które przyczyniają się do rozwiązania problemu bezrobocia).

Możliwe negatywne skutki BIZ:

Istotnie, zależność od bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), często wykonywana przez wielonarodowe korporacje, sama w sobie nie jest dobrą rzeczą, ale zawiera kilka uwag krytycznych: [12]

 1. Trudność strategii zagranicznego inwestora ze strategią rozwoju w krajach rozwijających się, pod względem priorytetów inwestycyjnych, gdzie zagraniczne inwestycje w krajach rozwijających się mogą być skierowane do sektorów marginalnych, które generują zyski i szybko i nie służą prawidłowo przebiegać proces rozwoju, komercyjny, bankowy itp. i może przejść do produkcji określonego rodzaju produktu pierwotnego, przeznaczonego na wywóz do kraju, z którego wylewa się kapitał.
 2. Brak równowagi w relacjach władzy między gigantyczną międzynarodową firmą a krajem rozwijającym się prowadzi do nierównych negocjacji między nimi. Inwestor zagraniczny ma większą moc monopolistyczną oraz możliwości finansowe i technologiczne niż większość krajów rozwijających się, co skutkuje niesprawiedliwością i uprzedzeniami w prawach i zyskach tego ostatniego, w przypadku, gdy inwestor zagraniczny może narzucić wysoką cenę za wiedzę techniczną.
 3. Podejmowanie decyzji przez wielonarodowe firmy w kraju przyjmującym prowadzi do tendencji do importowania materiałów, towarów, zasobów ludzkich i innych czynników produkcji z zagranicznych projektów spółki za granicą, mimo że istnieją one na krajowym rynku tych firm.
 4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne mogą negatywnie wpłynąć na bilans płatniczy krajów rozwijających się w wyniku konwersji całości lub większości zysków za granicą.
 5. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne mogą konkurować z rodzimym przemysłem i znajdują się w słabej pozycji konkurencyjnej, co może doprowadzić do recesji lub upadku rozwijających się lub niewielkich krajowych przedsiębiorstw.
 6. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne mogą przyczynić się do zaostrzenia zanieczyszczenia środowiska poprzez rozliczanie go w niektórych działaniach zanieczyszczających środowisko i w takich branżach, jak przemysł wydobywczy, przemysł petrochemiczny, przemysł cementowy i nawozy sztuczne.

Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarkach krajów arabskich:

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne mają ogromne znaczenie w gospodarkach krajów arabskich z powodu braku źródeł finansowania projektów inwestycyjnych w większości z nich, w świetle rosnących wskaźników zadłużenia i inflacji kosztów związanych z zaciąganiem pożyczek ze świata zewnętrznego a dane dotyczące obsługi zadłużenia przekraczają tę samą kwotę długu. Dlatego możliwości przezwyciężenia niedoborów i braku źródeł finansowania ograniczają się z jednej strony do przyciągnięcia większej liczby bezpośrednich inwestycji zagranicznych, az drugiej strony do pobudzenia inwestycji krajowych.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przyczyniają się do wzmocnienia krajowych zdolności produkcji krajowej i eksportu oraz ułatwienia integracji gospodarki narodowej z gospodarką światową. W związku z tym wysiłki agencji i agencji w celu promowania inwestycji w dowolnym kraju, aby przyciągnąć więcej inwestycji, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Plan przyciągnięcia zagranicznych inwestycji bezpośrednich koncentruje się na następujących elementach:

 • Aby podkreślić przewagę konkurencyjną każdego kraju i zidentyfikować sektory i działania, które cieszą się przewagą konkurencyjną.
 • Kierowanie na kraje eksportujące inwestycje.
 • Zachęcanie do partnerstwa między lokalnymi i zagranicznymi instytucjami.
 • Zapewnić niezbędną opiekę zagranicznym inwestorom.
 • Stworzenie odpowiednich ram prawnych i instytucjonalnych dla otoczenia biznesu.
 • Aby osiągnąć te cele:
 • Ciągła stabilność polityczna i społeczna oraz nowoczesna, jakość życia.
 • Zaawansowany rozwój człowieka.
 • Wyłaniająca się integracja z globalną gospodarką.
 • Zaawansowana infrastruktura.
 • Skuteczne ramy instytucjonalne i uproszczone procedury tworzenia przedsiębiorstw.

Kraje arabskie starają się przyciągnąć zagraniczne inwestycje bezpośrednie, jako środek finansowania kompleksowego i zrównoważonego rozwoju, który stał się głównym celem realizowanym przez te kraje, w celu zwiększenia ich dochodu narodowego, a tym samym zwiększenia średniego dochodu na mieszkańca i poprawy standardu życia. Rządy arabskie koncentrują się na finansowaniu nowoczesnych projektów rozwojowych poprzez przyciąganie większej liczby bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Ponadto zagraniczne inwestycje bezpośrednie przyczyniają się do zmniejszenia ograniczenia bilansu płatniczego i uniknięcia uciekania się do zadłużenia zagranicznego. Jednak dostępne dowody i dowody empiryczne – zwłaszcza te związane z doświadczeniami nowoczesnych krajów przemysłowych o szybkim wzroście – nie wskazują na znaczący wkład w bezpośrednie inwestycje zagraniczne w rozwój tych krajów.

Kraje arabskie chętnie zachęcają do udziału zagranicznych inwestorów:

Kraje arabskie chętnie zachęcają do udziału zagranicznych inwestorów w produktywnych i usługowych projektach inwestycyjnych. Inicjatywy i reformy zostały zdywersyfikowane, aby zapewnić odpowiednie ramy dla biznesu, aby stać się charakterystycznym miejscem dla inwestycji zagranicznych. Pomimo niekiedy niekorzystnego globalnego klimatu charakteryzującego się zwiększoną konkurencją w celu przyciągnięcia inwestycji zagranicznych, Tunezja była w stanie zwiększyć swoją zdolność przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, co ilustrują następujące wyniki:

 • Wysoki udział inwestycji zagranicznych w PKB.
 • Zwiększono wolumen B I Z.
 • Przyciągnij zagraniczne inwestycje w nowe projekty, które nie istniały w przeszłości.
 • Import technologii i lokalizacja.
 • Wzrosła liczba instytucji z udziałem zagranicznym
 • Coraz większy udział bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tworzeniu nowych miejsc pracy.

Trendy B I Z na poziomie globalnym i arabskim:

Raport World Investment Report 2009 wydany przez Konferencję Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD), we współpracy z Arabską Organizacją ds. Inwestycji Gwarancyjnych i Kredytu Eksportowego w Kuwejcie, ujawnił tendencje B I Z w krajach globalnych i arabskich zgodnie z następującym: [13]

 • Prognozy dotyczące globalnych bezpośrednich inwestycji zagranicznych pozostają słabe w związku z pogarszającym się światowym kryzysem finansowym w 2008 r., Czytamy w raporcie.
 • Raport wskazał na spadek przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych o 14,2%, osiągając około 1700 miliardów USD w porównaniu do około 2000 miliardów dolarów w 2007 roku.
 • W sprawozdaniu podkreślono, że obecny globalny kryzys finansowy zmienił mapę dystrybucji bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Udział krajów rozwijających się i gospodarek w okresie przejściowym z globalnych napływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych wzrósł gwałtownie do 43% światowej wartości w 2008 r., Na wartości 735 mld USD, 620,7 dla krajów rozwijających się i 114,3 mld dla krajów rozwijających się.
 • Raport potwierdza, że ​​rosnąca likwidacja inwestycji przez ponadnarodowe korporacje na całym świecie, które zwykle przyjmują formę repatriacji inwestycji lub pożyczek odwracalnych wśród spółek dominujących, jest jednym z najważniejszych czynników przyczyniających się do spadku globalnych przepływów B I Z.
 • Perspektywy na przyszłość dla korporacji transnarodowych są pesymistyczne, co do perspektyw globalnych BIZ w 2009 roku. I przekształcić się w bardziej optymistyczne oczekiwania na lata 2010 i 2011, co potwierdzają wyniki globalnego przeglądu inwestycji UNCTAD na lata 2009-2011 dotyczącego inwestycji wydanych w 2008 roku.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach arabskich uległy drastycznym zmianom od końca 2008 r. Jak każda inna działalność gospodarcza. Obecny światowy kryzys gospodarczy i finansowy jest najgorszy od 60 lat, co komplikuje obawy zagranicznych spółek o inwestycje i ekspansję zewnętrzną. Doprowadziło to do spadku zysków, braku zasobów finansowych, zmniejszonych szans rynkowych i dotkliwości widocznej recesji gospodarczej, która doprowadziła do spadku bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Który opiera się głównie na globalnych inwestycjach, aby sfinansować swój krajowy wzrost i tworzenie miejsc pracy.

Raporty globalne wykazały znaczny negatywny wpływ globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego na bezpośrednie inwestycje zagraniczne (B I Z) w przedsiębiorstwach zagranicznych, powodując znaczny spadek oczekiwań przedsiębiorstw wielonarodowych, niezależnie od kraju działalności i we wszystkich sektorach. Firmy spoza tego kraju oczekiwały, że proces stopniowej windykacji rozpocznie się powoli w 2010 r., A następnie nabierze tempa i rozpędu w 2011 r. Dowodem na to są preferencyjne tendencje, takie jak wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw przez granice, jako poważne skutki obecnego kryzysu zacząć się uspokoić.

Poniższa tabela pokazuje

Przepływy B I Z do krajów arabskich w 2006 r. (1 mld USD):

Źródło: Al-Dżazira, dr Belkacem Al-Abbas, ekspert w Arabskim Instytucie Planowania w Kuwejcie, rola arabskich inwestycji w przenoszenie gospodarki.

Pomimo wysiłków rządów arabskich mających na celu przyciągnięcie kapitału zagranicznego, ostrej rywalizacji między krajami o te fundusze i porażki większości arabskich rządów do przeprowadzenia radykalnych i głębokich reform, które umożliwiają poprawę klimatu inwestycyjnego i biznesu poprzez wzmocnienie zarządzania i odpowiedzialności oraz walka z korupcją i biurokracją oraz stosowanie dobrej polityki. Wszystkie z nich znalazły odzwierciedlenie w słabych wynikach w zakresie przyciągania bezpośredniego kapitału zagranicznego, nie wspominając o zagranicznych inwestycjach na arabskich rynkach papierów wartościowych, w porównaniu do potencjału tych potencjalnych krajów.  [14]

Wskaźnik wydajności B I Z, przygotowany przez Agencję ds. Handlu i Rozwoju ONZ (UNCTAD), pokazuje poziom wydajności i potencjału w krajach arabskich w następujący sposób: [15]

 • Bahrajn, Katar, Jordania i Zjednoczone Emiraty Arabskie należą do czołowych wykonawców o wysokich osiągach i wysokim potencjale.
 • Algieria, Kuwejt, Libia, Oman i Arabia Saudyjska charakteryzują się niską wydajnością pomimo dużego potencjału.
 • Egipt, Maroko i Sudan osiągnęły lepsze wyniki niż ich potencjał.
 • Syria cierpi na brak wydajności, a Jemen cierpi na brak wydajności i możliwości.

Według raportu UNCTAD World Investment Report 2007, kraje arabskie przyciągnęły w 2006 roku 62,2 miliardów dolarów z 1 300 miliardów dolarów, czyli 4,7 procent całości.
Ta proporcja, która jest niewielka, stanowi znaczną poprawę w stosunku do przeszłości. Przepływ inwestycji zagranicznych do regionu arabskiego w latach 1992-1997 osiągnął jedynie 3,9 mld USD rocznie, co stanowi 1,25% łącznych inwestycji globalnych. Poprawa atrakcyjności inwestycji zagranicznych dla zatrudnienia arabskich rządów wynika z polityki promocji inwestycji, a także z rosnących nadwyżek finansowych arabskich krajów naftowych, które zasilają inwestycje między Arabami.

Liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach arabskich w 2006 r. Wyniosła 11813 projektów, a wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych osiągnęła w tym samym roku około 1300 miliardów dolarów. Kraje rozwinięte stanowiły ponad 83% ogólnej liczby projektów, a 44% z nich zostało nabytych. Innymi słowy, liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych pochodziła głównie z krajów rozwiniętych, a w większości krajów rozwijających się. Większość z tych firm macierzystych znajduje się w krajach rozwiniętych, z ponad 74%, podczas gdy większość ich oddziałów w krajach rozwijających się wynosi 52%.

Poniższa tabela przedstawia:

Wartości procentowe zasobów BIZ, jako procent PKB na rok 2006:

Źródło: Al-Dżazira, dr Belkacem Al-Abbas, ekspert w Arabskim Instytucie Planowania w Kuwejcie, rola arabskich inwestycji w przenoszenie gospodarki.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przyczyniają się do finansowania procesu rozwoju w państwach arabskich, tworzenia możliwości zatrudnienia i ekspansji produkcji, szczególnie w sektorze produkcji i usług. Udział bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tworzeniu kapitału ogółem wynosił średnio 12,6% w 2006 r., Podczas gdy zasoby kapitału zagranicznego do PKB osiągnęły 25% w tym samym roku. Wskaźniki te różnią się znacznie między poszczególnymi krajami i regionami świata. [16]

Poniższa tabela pokazuje: Stosunek zasobów arabskich inwestycji

Do łącznej liczby inwestycji zagranicznych w 2006 r:

Źródło: Al-Dżazira, dr Belkacem Al-Abbas, ekspert w Arabskim Instytucie Planowania w Kuwejcie, rola arabskich inwestycji w przenoszenie gospodarki.

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów arabskich w 2006 r. Wzrósł ponad dwa i pół razy w porównaniu do 2004 r., Co jest 1,7 razy wyższe niż na poziomie światowym i znacznie lepsze niż 1,3-procentowy wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach rozwijających się. Kraje arabskie wskazują na względną rekrutację i wzrost udziału krajów arabskich w inwestycjach skierowanych do krajów rozwijających się, które w 2004 r. Nie przekroczyły 84% i osiągnęły 16,4% w 2006r.

Natomiast inwestycje zagraniczne przeznaczone dla krajów arabskich koncentrują się w trzech głównych grupach krajów arabskich: [17]

 • Kraje, które przyciągnęły znaczną część inwestycji, to Arabia Saudyjska (18 mld USD), Egipt (10 mld USD) i Zjednoczone Emiraty Arabskie (8,3 mld USD), które zdołały nabyć ponad 58% inwestycji przeznaczonych na Kraje arabskie. Wynika to głównie z wielkości rynku egipskiego, który wynosi ponad 73 miliony konsumentów, a także z wysokiej siły nabywczej gospodarki Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, których PKB przekracza ponad czterysta miliardów dolarów.
 • Druga grupa była w stanie przyciągnąć kwoty zgodne z jej wielkością ekonomiczną, mianowicie Tunezją, Marokiem, Jordanią, Libanem i Katarem. Bahrajn przyciąga znaczne kwoty (2,9 mld USD), prawdopodobnie z powodu dynamiki sektora finansowego i rozwoju “Islamskiego sklepu” i islamskich operacji bankowych.
 • Algieria, która przyciągnęła 1,8 mld USD, nie jest zgodna z wielkością gospodarki, która jest trzecią gospodarką arabską w porównaniu do wielkości PKB po Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Umiarkowane inwestycje zagraniczne w Algierii wynikają z jednej strony ze skracania się sektora naftowego, z wolnego tempa reform w sektorze przemysłowym, który definiuje kontrolę sektora publicznego, oraz z powodu spowolnienia procesu prywatyzacji. Sudan był również w stanie przyciągnąć szacowne kwoty (3,5 mld USD) zarówno w sektorze naftowym, jak i w Libii, ale w mniejszym stopniu.

 Jednocześnie niektóre kraje arabskie przyczyniają się do bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) poza ich granicami. Całkowite inwestycje z krajów arabskich sięgnęły w 2006 roku 13,8 miliarda USD, głównie z Kuwejtu (7,8 miliarda) i Zjednoczonych Emiratów Arabskich (2,3 miliarda USD).

Inwestycje między arabskie:

Arabskie inwestycje między Arabami stanowiły 28% całości inwestycji zagranicznych otrzymanych w regionie arabskim, wynoszących 17,5 mld USD w 2006 r., Podczas gdy łączne zgromadzone zasoby w ciągu ostatnich dziesięciu lat przekraczały osiemdziesiąt miliardów dolarów, co stanowi ułamek Arabskie środki finansowe zdeponowane w bankach zagranicznych, trylion i trylion i pół trylionów dolarów. Wraz z pogarszającym się środowiskiem inwestycyjnym i wysokimi restrykcjami dla biznesu, trudno jest przyciągnąć takie fundusze, które przyczyniają się do finansowania rozwoju w krajach rozwiniętych i zapewniają zaufanie i zaufanie deponentom i inwestorom. Dane Banku Światowego dotyczące ograniczeń biznesowych wskazują, że kraje arabskie cierpią z powodu pogarszającego się otoczenia biznesowego, rosnących kosztów i zwiększonego ryzyka.

 Arabskie inwestycje również w znacznym stopniu przyczyniają się do bezpośrednich inwestycji w wielu krajach arabskich, stanowiących ponad 71% wszystkich zagranicznych inwestycji w Arabii Saudyjskiej. Ten odsetek wynosi 48% w Libanie, 35% w Tunezji, 32% w Syrii, 30% w Libii, 28% w Sudanie, 20% w Palestynie i 18% w Ammanie, Jordania 10% i Bahrajn 8%.

Arabskie inwestycje między arabskie są przede wszystkim napędzane przez sektor usług, z ponad 53% całkowitej wartości 17,5 miliarda USD i 45% przemysłu. Zainteresowanie sektorem usług wynika z koncentracji inwestycji na lukratywnych projektach z branży turystycznej i wypoczynkowej, a także z rosnącego sektora nieruchomości, co zwiększa atrakcyjność inwestycyjną. Ten rodzaj inwestycji nie jest jednak powszechny w krajach arabskich. Arabskie inwestycje w Jordanii koncentrują się na sektorze przemysłowym, a także w Sudanie. Kraje, w których usługi są skoncentrowane, to Arabia Saudyjska, Liban, Egipt i Tunezja.

Poniższa tabela pokazuje:

Procentowy wskaźnik energii w świecie arabskim:

Źródło: Al-Dżazira, dr Belkacem Al-Abbas, ekspert w Arabskim Instytucie Planowania w Kuwejcie, rola arabskich inwestycji w przenoszenie gospodarki.

Arabskie inwestycje charakteryzują się wysoce niejednorodną dystrybucją wśród krajów arabskich. Każdy kraj arabski ma odrębny rynek arabski, z inwestycjami w pierwszej klasie. Na przykład inwestycje w Jordanii, ZEA, Bahrajnie, Syrii i Libanie mają tendencję do kierowania na Arabię ​​Saudyjską. Saudyjskie inwestycje koncentrują się w kilku krajach arabskich: Jordanii, Sudanie, Syrii, Libanie, Maroku i Jemenie.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Syryjskiej Republice Arabskiej: [18]

Wartość księgowa pozycji inwestycji zagranicznych bezpośrednich (BIZ) jest obliczana na podstawie sześciu kluczowych elementów bilansu Spółki:

(Udział inwestora zagranicznego w kapitale zakładowym + udział inwestora zagranicznego w zyskach zatrzymanych + zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe lub zobowiązania wobec grupy inwestorów bezpośrednich – należności krótkoterminowe lub rachunki inwestorów bezpośrednich – roszczenia dotyczące aktywów długoterminowych inwestor bezpośredni.)

Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Syrii osiągnęła (75022338) tysiąc funtów syryjskich dla (140) firm, w których dane lub sześć wspomnianych wcześniej danych, w tym (1235453) tysięcy funtów syryjskich

Możemy zilustrować najważniejsze zmiany w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych w Syrii poprzez następujące wskaźniki: [19]

 • Większość projektów B I Z w Syrii koncentrowała się w gubernatoriach Damaszku, Aleppo i Damaszku, z 65,5% całkowitej liczby projektów. Damaszek 33,7% Aleppo 18,5% Damaszek wsi 16,3%.
 • Dystrybucja bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Syrii w wyniku działalności gospodarczej.
 • Jeśli chodzi o liczbę pracowników BIZ w Syrii i ich podział według kategorii, najwyższy odsetek pracowników wynosił od 1 do 5 pracowników i stanowił 54,5% ogólnej liczby projektów.
 • Zagraniczne inwestycje zagraniczne w Syrii według narodowości inwestora zostały podzielone następująco: inwestorzy syryjscy z 32,8% Jordańczyków 8,8% Irakijczyków 7,6% i Saudyjczycy 7,1%.
 • Największy kapitał bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Syrii według narodowości inwestora po syryjskich inwestorach Katar i Kuwejt, a następnie obywatelstwo brytyjskie i kanadyjskie.

Wskaźnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) PKB:

Produkt krajowy brutto (PKB) Syrii w 2008 r. Osiągnął wartość 229,159 mln SYP, a stosunek bezpośrednich inwestycji zagranicznych do PKB wyniósł 3,27%.

Wskaźnik kapitału obcego inwestycji bezpośrednich:

Wartość akumulacji w Syrii w 2008 r. Wyniosła około 408725 milionów funtów syryjskich. Udział bezpośrednich inwestycji zagranicznych wyniósł 18,36%. Sektor telekomunikacyjny stanowił największy odsetek (4,10%), a za nim kable (2,02%).

Wartość zagranicznych udziałów bezpośrednich inwestycji bezpośrednich według kraju pochodzenia:

Wartość udziałów bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Syrii według narodowości inwestora (65367597) tysięcy funtów syryjskich była najwyższa część inwestycji zagranicznych w Syrii po tym, jak Syryjczycy są Arabią Saudyjską (5,95%), Jordanem (5,33%) i Libanem (4, 71) %) A wartość udziałów to nieznana narodowość (27,5%).

Wartość zagranicznych bezpośrednich udziałów inwestycyjnych według działalności gospodarczej: [20]

Wartość udziałów w projektach BIZ w Syrii w sektorze telekomunikacyjnym osiągnęła najwyższy procent (25,98%) salda inwestycji zagranicznych, następnie sektor pośrednictwa finansowego (17,2%), podaż energii elektrycznej (11,28%), (6,98%) oraz hotele i restauracje (5,88%). Najwyższy odsetek bezpośrednich inwestycji zagranicznych stanowił przemysł w sektorze telekomunikacyjnym (29,28%), następnie sektor bankowy (19,42%) i ubezpieczeniowy (10,97%).

Liczba pracowników w projektach B I Z według płci: [21]

Liczba pracowników w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych w Syrii wyniosła 13 494, z czego 300 to obcokrajowcy z 2,22%, a miejscowi robotnicy – 13 194 z 97,77%. Odsetek kobiet pracujących w zagranicznych projektach inwestycji bezpośrednich w Syrii był niski, gdzie wynosił jedynie 12,99%, w porównaniu do 87,01% pracowników płci męskiej. Najwyższy wskaźnik zatrudnienia dotyczył firm naftowych o 22,4%, aw turystyce o 8,3%%. Biorąc pod uwagę, że całkowita liczba pracowników w firmach inwestycyjnych nie jest wystarczającym wskaźnikiem, ponieważ niektóre firmy nie ujawniły liczby pracowników, a strony o zatrudnieniu i płacach są wolne od danych i liczby firm, które zadeklarowały liczbę pracowników 142 z 178 firmy objęte badaniem.

Wartość eksportu i importu w projektach B I Z: [22]

Liczba zagranicznych firm zajmujących się inwestycjami bezpośrednimi w Syrii, gdzie dane o eksporcie wyniosły zaledwie 39, osiągnęła najwyższą wartość eksportu, stanowiącą 24,77% ogólnej wartości działalności przemysłu spożywczego. Najwyższy odsetek importu zagranicznych przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania w Syrii w spółkach naftowych wyniósł 67% całkowitego importu.

Wartość wydatków na nowe technologie w projektach B I Z:

Najwyższe nakłady na nowe technologie syryjskich zagranicznych firm bezpośredniego inwestowania w firmy telekomunikacyjne wyniosły 61,84% ogółu wydatków, a następnie spółek naftowych 31,16%.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne z perspektywy islamu: [23]

A – Mówi się o inwestycji w języku: pochodzącej z owoców, czyli przewożących drzewa i typy pieniędzy: owoc pieniędzy człowieka: rośnie i owoc człowieka: dużo pieniędzy. [24]

B – Inwestycje w islamskie orzecznictwo: Może nie być możliwe określenie wyraźnej definicji pojęcia inwestycji z punktu widzenia prawnego, ze względu na niechęć byłych jurystów do używania terminu inwestycja i zastąpienie go słowem rosnącego czasu i czasem słowo rozwój, a czasem słowo rozwój. [25] Al-Kasani, w swojej książce Bada’i al-Sanayah, powiedział w swojej definicji spekulatywnej umowy, że “umowa spekulacji ma na celu zebranie pieniędzy”.

 1. Koncepcja BIZ z perspektywy współczesnej ekonomii: Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie definicje oznaczają, że bezpośrednie inwestycje zagraniczne to: pieniądze przybywające do kraju innego niż własny, w celu osiągnięcia zysku.

Chociaż stosowanie przepisów prawa islamskiego w krajach islamskich jest podstawową gwarancją przyciągania inwestycji zagranicznych i rozwiewania obaw w gospodarkach tych krajów, gdzie prawo islamskie podkreśla świętość własności prywatnej danej osoby i nie jest usuwane z tych krajów. Tylko wtedy, gdy jest to sprzeczne z interesem publicznym, że interes publiczny jest przedstawiony prywatnemu interesowi, a także prywatna szkoda z tytułu szkody publicznej z odszkodowaniem właściciela prywatnej własności za to, co pociągnął za słuszne odszkodowanie, za mówiąc: “… Nie lekceważcie ludzi ich rzeczy”.

Prawo islamskie zawiera przepisy, zasady i wartości zdolne do stworzenia środowiska gospodarczego sprzyjającego przyciągnięciu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, co wydaje się obecnie ważne z następujących powodów: [26]

 • Brak środków finansowych w wielu krajach islamskich i ich niezdolność do indywidualnego przeprowadzenia procesu rozwoju w gospodarkach tych krajów.
 • Nie stanowi ciężkiego ani sztywnego obciążenia dla gospodarki kraju-gospodarza w porównaniu z pożyczkami zewnętrznymi, zwłaszcza po eskalacji kryzysu zadłużenia we wczesnych latach 80, Który stał się dużym obciążeniem dla gospodarki miasta.
 • Spadek “roli państwa w wielu krajach świata i tendencji do gospodarki rynkowej, która polega na przyciągnięciu prywatnych inwestycji, jako jednego z podstawowych mechanizmów osiągnięcia reform i wzrostu gospodarczego”. [27]

Kontrole szariatu dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych:

Jeżeli islam zezwoli na tę formę zagranicznego finansowania (B I Z) państwu muzułmańskiemu, aby zaspokoić swoje potrzeby i potrzeby, uciekł się do tych ograniczeń i wprowadził kontrole w swoim zakresie, aby chronić interesy zarówno państwa, jak i społeczności muzułmańskiej. Ponieważ otwarcie drzwi do gospodarki dla inwestycji zagranicznych bez odpowiedniego nadzoru i uzasadnionych kontroli przy ich wprowadzaniu może prowadzić do ekonomicznej kontroli nad niektórymi rodzajami działalności lub ważnymi sektorami w gospodarce państwa islamskiego, a tym samym stać się nowym kolonialnym środkiem do kontynuowania wyczerpywanie zasobów gospodarki gospodarza. Sytuacja, która wymaga przestrzegania następujących kontroli, aby bezpośrednie inwestycje zagraniczne w państwie muzułmańskim były zgodne z islamskim spojrzeniem na dźwięk: [28]

 1. Istnieje realna potrzeba bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
 2. Inwestycje zagraniczne nie mogą powodować uzależnienia od innych krajów.
 3. Potrzeba, aby państwo islamskie utrzymywało wyjątkowe warunki i specjalne przywileje.
 4. Inwestycje zagraniczne podlegają zasadzie zaangażowania w towary i usługi Halal.

Istnieje wiele tradycyjnych poglądów, które podkreślają, że zagraniczny wkład w lokalny kapitał venture capital (BIZ) nie jest ogólnie pożądany w krajach arabskich i nie należy go zachęcać. Istnieją jednak inne poglądy, które wymagają przyciągnięcia większej liczby bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Mimo porozumienia w sprawie znaczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarkach krajów arabskich, szczególnie w krajach, które cierpią z powodu niedoboru dostępnych środków finansowych, nie powinniśmy wprowadzać w błąd. Sami, i uważamy BIZ za kompleksowe rozwiązanie dla każdego z problemów, z jakimi borykają się gospodarki krajów arabskich, ponieważ kompleksowy i zrównoważony rozwój w tych krajach leży przede wszystkim w samych krajach arabskich, a bezpośrednie inwestycje zagraniczne pozostają integralną częścią lokalna inwestycja, a nie jej substytut. [29]

Wszystkie arabskie organy statystyczne powinny zostać zaproszone do ulepszenia swoich baz danych dotyczących zagranicznych inwestycji bezpośrednich zgodnie z międzynarodowymi standardami poprzez standaryzację ich metodologii i opracowanie ich metod kompilacji, tak, aby mogły zostać przyjęte w ICP. Większość arabskich systemów statystycznych nie monitoruje reinwestowanych zwrotów i pożyczek wymienianych między spółką dominującą w kraju siedziby głównej a jej spółkami zależnymi i stowarzyszonymi w krajach otrzymujących pomoc, chociaż oba są uwzględnione w składnikach przychodzących bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry

Wydział Ekonomiczny – Uniwersytet w Damaszku

Literature:

 1. Hassan Kharboush, zm. Abdul Muti Rida, Inwestycje i finanse między teorią a praktyką, Dar Zahran Publishing, Amman, 1999.
 2. Ibrahim Bin Salameh, Prywatne inwestycje zagraniczne w Królestwie “Doświadczenie SABIC”, przedstawione na sympozjum poświęconym zagranicznym prywatnym inwestycjom w Królestwie Arabii Saudyjskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Rijad, 1418.
 3. Dr Abdullah Al-Salama, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie i kraje rozwijające się, Badania przedstawione na sympozjum na temat inwestycji zagranicznych w Arabii Saudyjskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Rijad, 1418.
 4. Dr Omar Bin Faihan Al Marzouki, adiunkt, Katedra Studiów Islamistycznych, College of Education, King Saud University, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne z perspektywy islamu.
 5. Faraj Ezzat, zm. Ihab Nadim, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i rozwój gospodarczy na świecie, Badania przedstawione na konferencji ekonomii krajów islamskich, Al-Azhar University, 1420 H.
 6. Mustafę Sabri, Izba Handlowa w Dżuddzie, Wspólne inwestycje arabskie w królestwie, Opracowanie, Badania przedstawione na sympozjum na temat zagranicznych inwestycji prywatnych w Królestwie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Rijad, 1418.
 7. Ahmed Al-Harbi, Finansowanie zagraniczne i pozycja islamu, praca doktorska, Umm Al-Qura University.
 8. World Investment Report 2009, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) we współpracy z Arabską Organizacją Gwarancji Inwestycyjnej i Kredytu Eksportowego w Kuwejcie.
 9. Dr Belkacem Al-Abbas, ekspert w Arabskim Instytucie Planowania w Kuwejcie, Rola arabsko-arabskich inwestycji w mobilizację gospodarczą, Al-Jazeera Source.
 10. Badanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Syrii w 2008 r. Wdrożenie 2009 r. Centralne Biuro Statystyki, Syryjski Urząd ds. Inwestycji i UNDP (Projekt Poprawy Środowiska Inwestycji w Syrii), Damaszek, marzec 2010 r., Są źródłem wszystkich danych i danych liczbowych w badaniach dotyczących bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Syrii.
 11. Qutb Mustafa, przepisy inwestycyjne i kontrole w islamskim orzecznictwie, Dar Al-Naqab for Publishing, Jordania, 1, 1420.
 12. Munir Hindi i inni, Uniwersytet w Kairze, raport o finansach międzynarodowych w Republice Egiptu, opracowany przez 1999, str.
 13. Arabska gwarancja inwestycyjna i korporacja udzielająca kredytów eksportowych – Kuwejt. http://www.ecoworld-mag.com/Detail.asp?InNewsItemID=272890

[1] – Arabska gwarancja inwestycyjna i korporacja udzielająca kredytów eksportowych – Kuwejt. http://www.ecoworld-mag.com/Detail.asp?InNewsItemID=272890

[2] – W marcu 2007 r. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) opublikował projekt szóstej edycji Podręcznika bilansu płatniczego, w którym zawarto międzynarodową koncepcję bezpośrednich inwestycji zagranicznych, zastępującą piąte wydanie Podręcznika z 1993 r.

[3]  –   Dr. Hassan Kharboush, zm. Abdul Muti Rida, Inwestycje i finanse między teorią a praktyką, Dar Zahran Publishing, Amman, 1999, s. 188.

[4] – Ibrahim Bin Salameh, Prywatne inwestycje zagraniczne w Królestwie “Doświadczenie SABIC”, przedstawione na sympozjum poświęconym zagranicznym prywatnym inwestycjom w Królestwie Arabii Saudyjskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Rijad, 1418, s.

[5] – Dr Abdullah Al-Salama, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie i kraje rozwijające się, Badania przedstawione na sympozjum na temat inwestycji zagranicznych w Arabii Saudyjskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Rijad, 1418, s.

[6] – Sekretariat Generalny Federacji Izb Zatoka Arabskiego, rola przedsiębiorstw wielonarodowych w rozwoju gospodarczym, 1989, s. 25.

[7]  –  Źródło: Arabska gwarancja inwestycyjna i korporacja udzielająca kredytów eksportowych – Kuwejt. http://www.ecoworld-mag.com/Detail.asp?InNewsItemID=272890

[8]  – Dr Omar Bin Faihan Al Marzouki, adiunkt, Katedra Studiów Islamistycznych, College of Education, King Saud University, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne z perspektywy islamu.

[9]  – Dr Omar bin Faihan al-Marzouqi, poprzednie źródło.

[10]   – Dr. Faraj Ezzat, zm. Ihab Nadim, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i rozwój gospodarczy na świecie, Badania przedstawione na konferencji ekonomii krajów islamskich, Al-Azhar University, 1420 H, s.

[11]  – Izba Handlowa w Dżuddzie, Wspólne inwestycje arabskie w królestwie, Opracowanie przez Mustafę Sabri, Badania przedstawione na sympozjum na temat zagranicznych inwestycji prywatnych w Królestwie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Rijad, 1418, s. 140.

[12] – Dr. Ahmed Al-Harbi, Finansowanie zagraniczne i pozycja islamu, praca doktorska, Umm Al-Qura University, s. 478-481.

– Sekretariat Generalny Unii Arabskich Izb Zatoki Perskiej, rola wielonarodowych firm w rozwoju gospodarczym, 1989 Fayez Mohamed Ali, kapitałowe firmy monopolistyczne i kontrola nad gospodarkami krajów rozwijających się, Dar Al-Rasheed Publishing, Bagdad, 1979, s. 60-65.

[13] – World Investment Report 2009, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) we współpracy z Arabską Organizacją Gwarancji Inwestycyjnej i Kredytu Eksportowego w Kuwejcie.

[14] – Dr Belkacem Al-Abbas, ekspert w Arabskim Instytucie Planowania w Kuwejcie, Rola arabsko-arabskich inwestycji w mobilizację gospodarczą, Al-Jazeera Source.

[15] –   Poprzednie źródło.

[16] – Źródło Al-Dżazira, dr Belkacem Al-Abbas, ekspert w Arabskim Instytucie Planowania w Kuwejcie, rola arabskich inwestycji w przenoszenie gospodarki.

[17] – Źródło Al-Dżazira, dr Belkacem Al-Abbas, ekspert w Arabskim Instytucie Planowania w Kuwejcie, rola arabskich inwestycji w przenoszenie gospodarki.

[18] – Badanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Syrii w 2008 r. Wdrożenie 2009 r. Centralne Biuro Statystyki, Syryjski Urząd ds. Inwestycji i UNDP (Projekt Poprawy Środowiska Inwestycji w Syrii), Damaszek, marzec 2010 r., Są źródłem wszystkich danych i danych liczbowych w badaniach dotyczących bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Syrii.

[19] – Badanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Syrii w 2008 r. Wdrożenie 2009 r., Poprzednie źródło str. 4.

[20]     – Badanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Syrii w 2008 r. Wdrożenie 2009 r., Poprzednie źródło.

[21] – Poprzednie źródło.

[22]  – Poprzednie źródło.

[23]  –    – Dr Omar Bin Faihan Al Marzouki, adiunkt, Katedra Studiów Islamistycznych, College of Education, King Saud University, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne z perspektywy islamu.

[24]  –     Panna młoda korona klejnotów Słownik. Język Arabów, 4406 materialnych owoców.

[25] – Dr. Qutb Mustafa, przepisy inwestycyjne i kontrole w islamskim orzecznictwie, Dar Al-Naqab for Publishing, Jordania, 1, 1420, s. 20,17

[26]  – Dr Omar bin Faihan al-Marzouqi, dawne źródło.

[27] – – Uniwersytet w Kairze, raport o finansach międzynarodowych w Republice Egiptu, opracowany przez Dr. Munir Hindi i inni, 1999, str.

[28]  –     – Dr Omar Bin Faihan Al Marzouki, adiunkt, Katedra Studiów Islamistycznych, College of Education, King Saud University, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne z perspektywy islamu.

[29]  –     – Zobacz, poprzednie źródło.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

18 + ثمانية =

آخر الأخبار