Wyniki gospodarcze pierwszego roku wejścia Polski do Unii Europejskiej

Moustafa El Abdallah Alkafry, Numer Dialogu Obywatelskiego: 1402 - 17-12-2005

Wyniki gospodarcze pierwszego roku wejścia Polski do Unii Europejskiej

Moustafa El Abdallah Alkafry, Numer Dialogu Obywatelskiego: 1402 – 17-12-2005

Temat: Zarządzanie i Ekonomia

Najważniejszym wyznacznikiem sukcesów Polski w wyniku wejścia do Unii Europejskiej jest poprawa wskaźników makroekonomicznych w 2004 roku, gdzie tempo wzrostu sięgnęło 5,3% rocznie. Choć przewiduje się, że w 2005 r. PKB spadnie w tempie 4-4,5%, nie będzie problemów z utrzymaniem tendencji wyższego tempa wzrostu w polskiej gospodarce.

Z naciskiem na wzrost wolumenu inwestycji w 2004 roku w tempie 5,1% po trzech latach spadku.

Największym sukcesem pierwszego roku wejścia Polski do Unii Europejskiej było wdrożenie dopłat bezpośrednich dla rolników, za rok 2004, w którym 1,385 mln rolników otrzymało 7,7 mld zł. Oczekuje się, że w 2005 r. z płatności bezpośrednich skorzysta 1476 mln gospodarstw. To wyższa liczba niż w poprzednim roku. Wynika to z faktu, że w 2004 r. część rolników nie ubiegała się o dopłaty bezpośrednie.

W pierwszym roku akcesji do Unii Europejskiej sektor rolny otrzymał z unijnej alokacji 7,5 mld zł, co poprawiło stan polskiej wsi i stan rolnictwa na niej. Rok 2004 uznawany jest za najlepszy od czterech lat pod względem wielkości inwestycji zagranicznych, które wzrosły o 23% w porównaniu z rokiem poprzednim. O 35% zwiększyła się również liczba zagranicznych gości odwiedzających Polskę. To efekt rosnącego zaufania inwestorów zagranicznych do klimatu inwestycyjnego i otwarcia granic. Europejskie bezpośrednie wsparcie finansowe dotarło do wszystkich gospodarstw, które tego zażądały. 20% z nich otrzymało go na dzień 31 grudnia 2004 r., a ponad 73% z nich otrzymało go na dzień 31 marca 2005 r.

Premier podkreślił, że nie ma obaw o wzrost inflacji, która w kwietniu 2004 r. podskoczyła do 2,2%, a następnie do 4,4% – 4,6% w kolejnych miesiącach tego samego roku. W marcu 2005 r. inflacja spadła do 3,4%.

Wolumen eksportu w miesiącach od stycznia do kwietnia 2005 r. wzrósł o 44,3% w porównaniu z analogicznym okresem 2004 r. Od maja do grudnia zaobserwowano wzrost o 35%, ale w okresie styczeń styczeń i luty 2005 r. wolumen eksportu wzrósł o 33%.

Nie potwierdziły się również obawy części polityków, że Polska straci w wyniku przystąpienia do Unii (czyli płaci więcej niż bierze). pierwszy rok akcesji wyniósł ok. 2,8 mld euro, natomiast opłaty za uczestnictwo Polski w Unii wyniosły ok. 1,3 mld euro i oczekuje się, że te transfery z Unii do Polski ulegną podwojeniu w 2005 roku.

Wejście do Unii Europejskiej to sukces w handlu zagranicznym:

Obawy wielu środowisk nie spełniły się rok po wejściu Polski do Unii Europejskiej, polskie firmy dobrze radzą sobie ze swoimi sprawami, a Polska odniosła wielki sukces w dziedzinie handlu zagranicznego – ogłoszono na konferencji oceniającej pierwszy rok przystąpienie do Unii i nieoczekiwane sukcesy osiągnięto Zwykłe, czy to w handlu z krajami Unii Europejskiej, czy z innymi krajami spoza Unii. Saldo wymiany handlowej z takimi krajami jak: Niemcy, Szwecja i Wielka Brytania osiągnęło nadwyżkę, a eksport do Federacji Rosyjskiej wzrósł o 88%.

Wzrost wolumenu polskiego eksportu pomimo aprecjacji polskiej waluty wskazuje na rosnącą konkurencyjność polskiej gospodarki. Wielkość eksportu towarów w 2004 roku wzrosła łącznie w tempie 37,7% w przeliczeniu na dolary (26% w przeliczeniu na euro), co oznacza wyraźne przyspieszenie w porównaniu z rokiem poprzednim. Import wzrósł o 29,3% (w dolarach) i 18,3% (w euro). Deficyt wymiany towarowej zmniejszył się o 1,3 mld euro do poziomu 11,4 mld euro.
W 2004 r. udział polskiego eksportu na rynki Unii Europejskiej osiągnął ok. 80% całości eksportu, a udział polskiego importu ok. 68% całości importu, a łączny deficyt wymiany z krajami Unii Europejskiej zmniejszył się z 3,3 mld euro w 2003 r. do 1,1 mld euro w 2004 r.

Ogólna sytuacja w sektorze rolnym poprawiła się po wejściu do Unii Europejskiej:

Z badań Instytutu Wzrostu Gospodarczego Wyższej Szkoły Handlowej wynika, że ​​przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało poprawę ogólnej sytuacji w sektorze rolnym. Okazuje się, że najlepsze zmiany zaszły w gospodarstwach dużych, prowadzonych przez wykwalifikowanych i młodych rolników, a nie w gospodarstwach małych, prowadzonych przez starszych rolników bez wykształcenia.

Specjaliści uważają, że zjawisko sukcesywnej poprawy w rolnictwie można wyjaśnić kilkoma czynnikami:

1 – Wzrost cen podstawowych produktów rolnych (w wyniku wejścia Polski do Unii Europejskiej).

2- Poprawa stopnia zaufania do polityki rolnej władz rządowych.

3- Zadłużenie gospodarstw jest umiarkowane, w kolejnych badaniach prowadzonych w latach 1999-2004 rolnicy potwierdzają, że jedna czwarta gospodarstw nie jest zadłużona, a zadłużenie to ma na celu umorzenie długów lub utrzymanie obecnego poziomu. najchętniej pożyczają młodzi rolnicy, którzy są właścicielami dużych gospodarstw.

Premier Polski Mark Belka podkreślił podczas konferencji, na której zaprezentowano raport „Polska w Unii Europejskiej – Doświadczenia pierwszego roku akcesji”, że pierwszy rok akcesji Polski do Unii Europejskiej jest sukcesem. Dodał: “Jestem przekonany, że członkostwo w Unii Europejskiej zawsze będzie obierało kurs i dotrzymywało kroku rozwojowi gospodarczemu”. Napływające do Polski alokacje federalne są jednym z czynników, które w tym pomagają, ale musi temu towarzyszyć regulacja budżetowa, bo inaczej stracimy możliwość szybkiego wejścia do strefy euro.